Information om Danmark

Statistikfusk eller Kommunikationsfusk

Tilsyneladende kioskbasker viste sig være skabt af pludder-pressen og en uerfaren antropolog

 

 

Det var umiddelbart tankevækkende at læse opstillingerne angående fertiliteten eller fødedygtigheden blandt indvandrere, efterkommere og danske i gratisavisen MetroXpress den 7. januar 2004. Konklusionen var, at indvandrerne og deres efterkommere - i overskriften kaldt nydanskere - hurtigt tilpasser sig fertilitetsniveauet i Norden og efterhånden føder lige så få børn som danskerne.

 

Bag regnestykkerne står kultursociolog (antropolog) og ekstern lektor ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet, Connie Carøe Christiansen (CCC), der bygger dem på en statistik fra KSK (Københavns Kommunes Statistiske Kontor) udgivet den 18. december 2003.

 

Der er bare et meget kedeligt problem med matematikkens simple vejede gennemsnit - og det lader sig ikke bortforklare:

Hvis danskernes fertilitet er 1,3 barn pr. kvinde (ifølge CCC), og den samlede fertilitet fortsat er den officielle på 1,75 (ifølge Danmarks Statistik) - så trækker indvandrernes og efterkommernes fødsler gennemsnittet op fra 1,3 til 1,75.

 Det kan undre, at CCC kan oplyse om danskernes fertilitet. Danmarks Statistik opgør ikke tal for fertiliteten blandt ”gammeldanskere”. Skal vi mon gå ud fra, hun selv har opgjort fertiliteten blandt danskerne?

Nu hævder CCC så, at indvandrerne samlet har en fertilitet på 2,5, mens tallet for efterkommerne er 1,5.

 

I følge Nyt fra Danmarks Statistik nr. 63 af den 11. februar 2003 var der pr. 1. januar 2003 331.506 indvandrere og 99.183 efterkommere i Danmark. Det giver et samlet antal personer med udenlandsk baggrund på 430.689.

Med CCCs fertilitetstal vil det give følgende antal børn pr. kvinde med udenlandsk baggrund:

 

(2,5 x 331.506 / 430.689)  + (1,5 x 99.183 / 430.689) = 2,27 barn pr. kvinde.

 

Vi kan nu opstille følgende ligning til beregning af den andel (X), som de fødende kvinder af udenlandsk herkomst udgør af det samlede antal fødende kvinder:

 

2,27 x X  +  1,3 x (1 - X)  = 1,75

                                           

Resultatet er, at de fødende kvinder af udenlandsk herkomst udgør godt og vel 46% af det samlede antal fødende kvinder i Danmark!

 

Selvom indvandrere og efterkommere har procentvis flere kvinder i de fødedygtige aldre end danskerne, fører kultursociolog Connie Carøe Christiansens angivelser til, at andelen af indvandrere og efterkommere i det danske indbyggertal er 4-5 gange større end den officielle procentandel på knap 10 - altså hvis vi antager, at CCC har ret.

 

Men det har Connie Carøe Christiansen ganske givet ikke.

 

At de fremmede føder meget færre børn end forældregenerationen (2,5 børn pr. kvinde ifølge CCC), er også ukorrekt. Tallet er snarere 3,8. Det er fertilitetstallet for muslimer i Italien, og hvorfor skulle det være meget anderledes her?

Italienske kvinder hævdes at føde 1,2 barn pr. kvinde. Det fremgår af J’ai Tout Compris nr. 31, 2003.

Se konsekvensen her af til sidst.

 

Der var ikke noget nyt under solen..., det var mest kommunikationsfusk

 for såvidt Connie Carøe Christiansens famøse omgang med pressen og TV.                  

 

Lige bortset fra at Danmarks Statistik i efteråret 2003 oplyste os, at danskernes fertiliteten ikke længere opgøres. I den her anførte for "Danmark" medregnes de sædvanlige, der figurerer som danskere uden at være det. Så deri ligger en ikke ubetydelig fejlkilde, der bliver større år for år ("...og efterhånden føder lige så få børn som danskerne", jf. slutningen af 1. afsnit ovenfor), og som vi har gjort opmærksom på gang på gang gennem årene over for myndighederne. Men ikke noget nyt.

 

Pressens overfladiske behandling og sensationslyst har igennem årene sat os på adskillige sindsyge opgaver.

 

Jeg brugte det vejede gennemsnit udelukkende for at påvise, at de offentliggjorte fertilitetstal IKKE kunne stemme. Det gjorde de heller ikke.

 

Selvom der her ikke er tale om nogen fertilitetsundersøgelse (som pressen hævdede), men blot en optælling af levendefødte igennem tre år, kan vi i alle tilfælde anvende det vejede gennemsnit til at afvise påstandene, idet den samlede fertilitet er at betragte som et gennemsnit af de fremmedes fertilitet på den ene side og danskernes og de ikke-fjernt fremmedes fertilitet på den anden. Dette gennemsnit fremkommer ved, at de nys nævnte hævdede fertiliteter vægtes med de respektive gruppers procentvise andel af befolkningen, hvilket præcis var, hvad vi gjorde. Sammenlagt skal dette give den samlede fertilitet. Når fertiliteterne for enkeltgrupperne hævdes kendt, kan vi derfor tage konsekvensen heraf og dermed beregne befolkningsandelene for så vidt angår de fødende kvinder i befolkningen.

 

Sådan har vi gennem årene sat adskillige fælder for de lyvende blandt de ledende, også når det drejer sig om de fremmedes overkriminalitet.

 

Vi skulle i dette tilfælde lede grundigt i timevis i alle mulige regneark over Nettet hos Københavns Kommunes Statistiske Kontor, før vi fandt grundmaterialet, som fejlinformationen stammede fra.

 

Ustyret kommunikation direkte til pressen og TV, og det var en sammenblanding af forholdene i København med de andetsteds listede forhold i landet som helhed.

 

Angående Connie Carøe Christiansen er der følgende at referere fra den statistikansvarlige på Sociologisk Institut, Anders Holm, som vi også skrev til, fordi vi klart mente at hendes arbejdsgiver burde orienteres, når hun med sine fejlagtige angivelser i pressen og i TV, gav anledning til vildledning af offentligheden, og såfremt det skulle være hendes forskningsresultater, da måtte de falde ind under, hvad skal behandles af Udvalget for Videnskabelig Uredelighed.

 

Herfra fik vi et dette svar:

 

"Tak for din orientering. Jeg ved ikke om du har fået svar fra nogle af mine kolleger, men som statistikansvarlig her på stedet vil jeg da gerne hører mere til historien.

Nu har jeg aldrig mødt CCC men ved opslag i universitets telefonbog ses at hun er uddannet phd fra antropologi og vist tidligere har været ansat på socialforskningsinstituttet. Hvor kender du til hendes færden på sociologisk institut? Hun er ikke fastansat, så hendes forskning har intet med instituttet at gøre og jeg har ikke kunnet finde hende i nogle af vores kursusplaner."

 

Vi svarede således tilbage:

 

Tak for brevet. Jeg har ikke fået svar fra nogle af dine kolleger. Min orientering drejede sig om, at gratisavisen MetroXpress og DR-teksttv og senere også TV havde offentliggjort nogle angivelige undersøgelsesresultater den 7. januar udført af Connie Carøe Christiansen. Fordi kommunikationen udadtil fra Københavns Kommunes Statistiske Kontor, hvor Carøe Christiansen mig bekendt har hentet sit grundmateriale, ikke var styret tilstrækkeligt, så skrev bl.a. nævnte medierne noget ret tilfældigt med efterekko i TV, hvor befolkningsforholdene i Københavns kommune og i landet som helhed var sammenblandet.

 

Dette vakte min opmærksomhed, og jeg beskrev derfor konsekvenserne af de bragte oplysninger for at kunne afvise de pågældende fejlagtige påstande, der var blevet bragt i medierne den 7. januar. Vi måtte afvise straks, ellers fortabes interessen i medierne.

 

Efter en lang tids søgen over Nettet i adskillige regneark fandt jeg så endelig frem til, hvad Carøe faktisk havde skrevet og regnet ud fra. Og det var såmænd ikke mere ukorrekt, end hvad Danmark Statistik og andre har skrevet og offentliggjort herom i en årrække. Så der var ikke noget nyt, og jeg beklager at have givet en fejlorientering.
Carøes færden som ekstern lektor på Sociologisk Institut og på Statitisk Kontor i Københavns Kommune har én af vores effektive kommunikationsmedarbejdere opsporet. Hvorledes ved jeg ikke.

 

 

Her er det Connie Carøe Christiansen gerne ville have ud

Pressen og TV magtede det ikke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.1 Antal levendefødte pr 1.000 kvinder i den fødedygtige alder 1997-2001.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

København

Hele landet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indvandrere

2497

2550

 

 

 

 

 

 

Efterkommere

1490

1776

 

 

 

 

 

 

Danmark

1306

1674

 

 

 

 

 

 

I alt

1478

1746

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: KSK, Statistikbank og Danmarks Statistik, Befolkningens bevægelser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne tabel fandt vi efter timers søgen i forskellige regneark hos Statisk Kontor

Det var med andre ord angiveligt og til dels forholdene i København, der er blevet refereret i pressen, hvilket bestemt ikke fremgik tydeligt af hverken artiklen i MetroXpress eller DR-Tekst den 7/1.

 

Da vi berettiget antog det var forholdene på landsplan, der refereredes, brugte vi den officielle samlede fertilitet på landsplan 1,746 og danskernes hævdede fertilitet i København i vort regnestykke p.g.a. de vildledende dagblads-referater. Her skulle vi så have brugt den i øvrigt ikke eksisterende gammeldansker-fertilitet (ifølge DS) på landsplan sammen med de øvrige hævdede fertiliteter på landsplan.

 

Ikke fordi resultaterne bliver mere rigtige – danskerne har uberettiget fået tildelt en mængde af de naturaliseredes fødsler, også efterkommernes i 1. generation’s fødsler, de kaldes danskere, således at danskerfertiliteten på landsplan fejlagtigt angives til 1,674 på landsplan. Det samme er også tilfældet i København, hvor den korrekte dansker-fertilitet med samme begrundelse må ligge et godt stykke under 1,306.

 

For forholdene i København er konsekvensen er det anførte i tabellen:

17,8 % af de fødende kvinder er indvandrere eller efterkommere (1. generation). De føder i gennemsnit 2,27 barn mod danskernes 1,306 jf. tabellen. Disse resultater fremkommer ved brug af vort berømte vejede gennemsnit.

 

I hele landet er konsekvensen:

9,0% af de fødende kvinder er indvandrere eller efterkommere (1. generation). De føder i gennemsnit 2,472 barn mod danskernes 1,674 jf. tabellen. Ligeledes fremkommet ved det vejede gennemsnit.

 

Vi understreger at henved halvdelen eller mere af de naturaliserede og deres børn medregnes som danskere uden at være det (bemærk, i tabellen oven for er "Danmark" noget særegent sat over for kategorierne, "Indvandrere" og "Efterkommere"). "Efterkommere" omfatter kun nogle af indvandrernes børn og kun i 1. generation - vi er forlængst nået til 3. generation. 

 

Derfor kan der absolut ikke fæstnes lid de faktiske informationer, som dette regneark beretter om, og omtalen i de trykte og de elektroniske medier gjorde hele meget værre. Var det mon meningen?
En fertilitetsundersøgelse var der ingenlunde tale om; det er noget ganske andet.

 

Lad os prøve igen:

 

3,6x X + 1,38x (1-X)  = 1,746  eller 4,0x X + 1,2x(1-X) = 1,746

hvor X er andelen af muslimske, fødende kvinder, resten (1-X) er danskernes og øvrigt ikke-fjernt-fremmedes fødende kvinders andel i Danmark.

 

X = 16,5% eller X=19,5%

 

Fremmedandelen ligger antagelig mellem disse grænser; når der tages højde for, at de fremmede har procentvis flere kvinder i de fødende aldre end danskerne og dermed trækker andelen af de fødende lidt ekstra op udover trækket fra fremmedandelen forudsat samme aldersfordeling som danskerne.

 

Prøv: http://www.lilliput-information.com/prog/progno.html

og

http://www.lilliput-information.com/frdk02.htm

Det er lykkedes CCC at finde nogle fertiliteter, der tåler vores vejede gennemsnit, men hvad med indvandreandelen, der følger af CCC's fertiliteter? Der er selvfølgelig også problemer med de officielle oplysningerne i denne sammen- hæng, udsendt til en intetanende offentlighed til beroligelse.

Dette behandles langt mere i dybden med vor nødhjælps-analyser sat igang udelukkende p.g.a. myndighedernes og øvrige ansvarliges forsømmelser på: Fertilitet - et stykke opklaringsarbejde

Det viste sig vi havde ret

Indvandreres efterkommere får flere børn end deres forældre Forfatter: Harry Vinter Indvandreres efterkommere får flere børn end deres forældre! Det var løgn, da medierne 6/1 påstod det modsatte! Den 7. januar proklamerede gratisavisen MetroXpress på forsiden, at ”Nydanskere føder færre børn”. Kultursociolog og ekstern lektor ved Københavns Universitet, Connie Carøe Christiansen, påstod med Københavns Statistiske Kontor som kilde, at indvandrernes efterkommere hurtigt tilpasser sig fertilitetsniveauet i Danmark og føder lige så få børn som danskerne. Hermed mente hun, at en ”myte” var aflivet. Stort set alle medier berettede i dagens løb med begejstring om den aflivede myte. I Søndagsavisen 25/1 aflives aflivningen, idet lederen for personstatistik i Københavns Kommune, Claus Woll, udtaler: ”jeg vil da gerne påpege, at der efter min mening ikke har været dækning for de konklusioner, der er draget i medierne på baggrund af rapporten”. Ifølge Søndagsavisen afslører en nærmere granskning af tallene, at efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande tvært imod får flere børn end deres forældre! For denne gruppe er fødselsraten indenfor de seneste 5 år steget med 10% ! Misinformationen, som medierne så villigt videreformidlede d. 7/1, skyldes iflg. Søndagsavisen, at man har sammenblandet tallene for alle indvandrergrupper incl. nordmænd og tyskere osv. og præsenterede gennemsnittet som bevis på tilnærmelse til dansk niveau for fødselshyppighed. Men i virkeligheden er misinformationen langt alvorligere, end Søndagsavisen oplyser. Årsagen er, at Folketinget hvert år giver mange tusinde indvandrere – samt deres børn – dansk indfødsret. Til trods for at de fleste af disse indvandrere i det store og hele fortsætter deres hidtidige mellemøstlige levevis, tæller de med i statistikken som danske og bidrager således til at få danskernes fødselshyppighed til at tage sig større ud, end den i virkeligheden er. Af samme årsag er antallet af ikke-danske indbyggere i Danmark meget større end de officielle tal viser. Kilde: Søndagsavisen 25.01.2004.  

Blot skulle der stjæles fra www.uriasposten.dk, før der kunne skrives "pænt rundt" svar, der kunne egne sig til et "pænt rundt" gensvar i Søndagsavisen. Tag at melde dem til Politiet, Kim.