Ledigheden camoufleres voldsomt


Af Ebbe Vig


Finansministeriets Budgetredegørelse 1999 melder at 915.000 i de erhvervsaktive aldre foruden unge under uddannelse på S.U. og folkepen- sionister uden for arbejdstyrken lever af en eller anden form for overførselsindkomst. Af disse er 150.000-200.000 invalidepensionister. I dag er disse slået sammen med førtidspensionister, så de første ikke kan udskilles af de officielle oversigter. Vi var nået til 600.000-700.000 ledige i alt i september 1998 (se nedenfor), Vores skøn på det tilgængelige grundlag viste sig faktisk  (i 1999, 2000 og 2001) at være tæt på korrekt, dog lidt i underkanten. I 1999 var første gang det meldtes tydeligt; men selvfølgelig ikke på TV i den bedste sendetid.


I Danmark måles arbejdsløsheden eller ledigheden enten ved det absolutte antal, f.eks. 500.000 eller ved den procentvise arbejdsløshed eller ledighed, f.eks. 15 pct.. Ved sidstnævnte forstås reelt antallet af ledige medlemmer af arbejdsløsheds- kasserne divideret med antallet af arbejdsløshedskassemedlemmer i alt (angivet i procent). Detaljerne findes i de virkelighedsproblematiske RAS-register, CRAM-regi-ster og 'Befolkningens arbejdsløshed'. CRAM-registret medtager lidt mere af virkeligheden.


Ved disse officielle definitioner og opgørelser omgås sandheden om arbejdsløshe-den desværre lemfældigt af det offentlige, fordi det offentlige så reelt forudsætter at kun medlemmer af arbejdsløshedskasserne kan være ledige og stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Dette er ingenlunde tilfældet.
Der er mange flere problemer med ledigheden og ledighedsopgørelser, hvoraf nogle skal gennemgås her.

Der er en vigtig tilføjelse tilsidst på side 5 der viser vej til de sidste nyskabelser på
det ideologiske arbejdsmarked

Den 9/10 1996 refereredes konstituerede beskæftigelseschef Vibeke Jensen, i Århus Stiftstidende for at have angivet
den reelle arbejdsløshed i Århus på det tidspunkt til 23 pct. Ekstra Bladet angav i sin leder 'Den store løgn' 16/12 1997 den reelle arbejdsløshed i Danmark til mere end 20 pct., ikke de officielle 8 pct. på det pågældende tidspunkt. Den 11/9 melder TV 2 Nyheder, at nu er arbejdsløsheden den laveste i Tyskland siden Genforeningen. De officielle informationer er således meget tendentiøse, og det er ikke kun i Danmark det er galt. Den officielle ledighed i Tyskland er 4,3 mill, men den reelle hen ved 10 mill., oplyser SPD i valgkampen i 1998. I 1932 var der 5,2 mill., i 1933 4,1 mill. I 1933 var den 33 pct. i Danmark. Ledigheden i 30-ernes Tyskland er angivet i absolutte tal, fordi arbejdsstyrken - antallet af befolkningen i arbejdsaldrene, der stod til rådighed for arbejdsmarkedet ikke er kendt. Den tyske befolkning udgjorde ialt ca. 80 mill. både i 1933 og i 1998. Det er svært at hævde at antallet hverken relativt eller absolut er mindre i dag.


Den korrekte, entydige opgørelse af ledigheden skal selvfølgelig tage udgangspunkt i arbejdsstyrken; d.v.s. den del (eller pct.andel) af befolkningen, der udbyder sin arbejdskraft på arbejdsmarkedet (her i landet kontrolleret ved fremmøde på AF eller som foreslået fra flere sider i fagforeningen). Den del af arbejdsstyrken, der ikke kan tilbydes arbejde - angivet i antal eller i procent - kaldes ledigheden.

Foruden børn og mange unge i undervisnings- og uddannelsessystemet indgår følgende grupper ikke i arbejdsstyrken:

Side 2