Information om Danmark

Status og prognose for befolkningen i Danmark,
november 2003

Vanskelighederne med at få oplyst udlændingeantallet, fremmedantallet eller antallet af fremmede indvandrere og efterkommere ses af følgende:

 

Officielle opgørelser viser:

Antallet af udlændinge med ophold i Danmark er gået tilbage fra

år 2000 til 2001 med 731 personer

Antallet af udlændinge med ophold i Danmark er gået tilbage fra

år 2002 til 2003 med 1305 personer

Antallet af fremmede med ophold i Danmark er gået tilbage fra

år 2000 til 2001 med 1684 personer

Antallet af fremmede med ophold i Danmark er gået tilbage fra

år 2002 til 2003 med 2688 personer  

Disse fald er sket, selvom om både nettotilstrømningen og børnefødslerne fortsætter her i landet blandt de tilvandrende. Det virker da højst besynderligt!

 

Det overraskende er, at antallet af fremmede statsborgere i Danmark falder, samtidig med at antallet af indvandrere og deres efterkommere stiger anseligt år for år, jf. Nyt fra Danmarks Statistik?

Det sidste sker simpelthen, fordi det danske Folketing og de danske myn-digheder i statsamterne tildeler et dansk statsborgerskab til flere udlændinge, herunder flere fremmede, hvert år, end der rejser ind i Danmark. Men der kommer meget mere til.

Alene disse forhold beviser, at de officielle opgørelser ikke er indrettet til at vise et hæderligt billede af befolkningssammensætningen i Danmark. Men det var heller ikke hensigten. Det burde alle vide nu.  

Det er faktisk interessant at konstatere, at befolkningsstatus og perspektiv ikke ændres meget af de forudsætninger vi mangler i de officielle befolkningsopgørelser. Faktisk har vi nemt ved at gå bag oplysningerne heri og andre steder, der så faktisk afgives indirekte, og fastslå både en fremmed fødselsårgang temmelig sikkert, ligesom pensionistandel og procentvis nettotilvækst pr. år blandt de fremmede, let lader sig estimere, næsten så præcist som vi kunne ønske. 

 

ALT DETTE KAN SKE, SELVOM HALVDELEN AF DE FREMMEDE
I LANDET IKKE ER REGISTREREDE SOM SÅDANNE.

Vi har understreget dette gang på gang; men uden noget resultat.

 

Vi prøver det umulige:

"At løse cirklens kvadratur"

Udgangspunktet er gennemgangen ”Fremmedantallet i Danmark primo 2003”,

gennemgået kritisk på http://www.lilliput-information.com/frdk02.htm

Status

1. mulighed (den officielle):

…Under de herskende forhold og på det grundlag vi har gennemgået udførligt i ovennævnte dokument, kan vi fastslå, at det officielle fremmedantal ca. 317.343 pr. 1. januar 2003 muligvis skal fordobles, for at vi finder frem til et mere korrekt cirkaantal fremmede i Danmark pr. den 1. januar 2003. Det er vanskeligt at opgøre, hvor mange "fremmede" her er. Men det er langt flere, end offentligheden får at vide. Kommuneinformation talte i 1993 om, at her dengang var 350.000. "Danmark er med sine ca. 350.000 indvandrere og flygtninge blevet et flerkulturelt samfund" (Pressemeddelelse fra Kommuneinformation, januar 1993 vedr. bogen "en Mosaik"). MF Elisabeth Arnold talte i 1995 på et internt møde i Det radikale Venstre om over en halv million. I de officielle "facts"kataloger, som skolebør- nene fik og stadig får at læse, oplystes/oplyses meget mindre tal.

 

2. mulighed:

Tredje og fjerde generation af fremmede samt alle senere generationer medregnes officielt som danskere. Vi vil derimod henregne alle naturaliserede fremmede og deres afkom som fremmede, ikke blot de 109.065 indvandrere i 1. generation (eller 32,9% af alle indvandrere i 1. generation), der pr. 1. januar 2003 figurerer som danske statsborgere. Og i stedet for formildende eller beroligende at fremhæve 41.201 af de udenlandske statsborgere, der er født af udenlandske statsborgere her i landet, kunne Danmarks Statistik lige så godt have nævnt det i hundredetusinde tal udover de 109.065, der stammer fra fremmede eller naturaliserede fremmede, men som er placeret i gruppen danskere eller "omtalegruppen" nydanskere. Vi kunne have hørt om ikke medtalte asylansøgere, der venter på asylsagsbehandlingen her i landet (i op til 5 år, jf fortrolig ansat i systemet), om godkendte asylanter under såkaldt integrationsprogram, men uden medtalt endeligt personnummer. Eller om børn af naturalisationsansøgere, der medregnes ét eneste sted, som kun enkelte på Danmarks Statistik og undertegnede kender til, men ikke medregnes på politikernes indfødsrets-lovforslag, der vedtages i Folketinget. De kunne have omtalt afviste fremmede, der ikke rejser ud af landet igen, og hvis udvisningssag ikke kontrolleres behørigt af kommu-nerne. Og endelig kunne vi have hørt et eller andet om det ukendte antal ulovlige indtrængere. Nogle af kategorierne kunne have let været størrelsesbestemt, men kun med en officiel indsats. Alene de tildelte statsborgerskaber og det fødte afkom af disse naturaliserede bliver til henved 300.000 i perioden 1980-2003, når vi bruger en passende annuitetsberegning. Dette tal skal så lægges til de ca. 180.355, som rent faktisk var registret som fremmede udlændinge pr. 1. januar 2003 i følge statsborgerskabsopgørel-sen. Hvor mange fremmede har fået dansk statsborger- skab? Der blev år for år flere og flere fremmede, som fik dansk statsborgerskab - men hvor mange i alt, der har fået det, kan ikke siges med sikkerhed. Bare i årene 2000 og 2001 blev 39.234 fremmede udstyret med dansk pas. Hertil kommer børnene. Kører vi alt behørigt og forsigtigt igennem, bliver fremmedantallet pr. 1. januar 2003 snarere 650.000, og ingenlunde de sølle ca. 180.355 udenlandske statsborgere fra de mest fremmede kulturer pr. 1 januar 2003, der offentliggjordes den 13. maj 2003 i Nyt Fra Danmarks Statistik nr. 206 uden en fuldt brugbar landegruppering.
At udlændingene grupperedes helt anderledes fra 1992 gjorde forvirringen total. Den nye gruppering skete fra da af i "indvandrere" og "efterkommere". For at gøre en lang sag kort medtog man nu nogle af de indrejste, der havde fået dansk statsborgerskab i fremmedgruppen, men f.eks. glemte man alle generationer efter den første af børn af indvandrerne. Læs mere udførligt i: Snip Snap Snude
Dette kan kun kaldes propaganda eller camouflage, uanset hvad anerkendte eksperter dengang troskyldigt hævdede om forbedringer.

Vi har simpelthen ladet de fremmede naturaliserede og deres børn vokse med netto 5% pr. år (som følge af fødsler) i hele perioden, samtidig med at de er strømmet til landet. Det er dog lykkedes for myndighederne at få fremmedantallet ned, fordi de har gjort de fremmede til danskere på papiret, hurtigere end de er strømmet ind i Danmark (se de lillafarvede tal ovenfor).

   

3. mulighed:

Hvis vi forudsatte at den gammeldanske kvindelige befolkning uændret har haft fertiliteten (antal fødte børn i gennemsnit pr. kvinde) 1,377 siden 1983 (med den totale, officielt opgjorte fertilitet faldende fra 2,043 i 1971 og voksende fra 1,377 i 1983 og så igen stigende til 1,746 i 2001), hvor den helt overvejende befolkning i landet var gammeldansk (i 1983), så ville man skulle regne med en årligt tilbagegang for gammeldanskerne på 0,7 pct., når samtidig bortses fra væsentligt ændret dødelighed, nettoudvandringen af gammeldanskere og aldersfordelingens udvikling. I 1983 var der 5.115.000 i Danmark. 20 år efter ville dette antal været mindsket til cirka 4.444.579 danskere. Dette ville så have som konsekvens, at antallet af udlændinge ville være omkring 938.927; i alt (5.383.307 – 4.444.579). Herfra kan vi trække udlændingene fra vor kulturkreds pr. 1. januar 2003, 85.069, og få et fremmedantal pr. 1. januar 2003 på 853.858.

 

4. mulighed:

Af bladet J'ai Tout Compris nr. 31, 2003 fremgår at fertiliteten blandt italienske kvinder er målt til 1,2, hvorimod de indvandrede muslimske kvinder i Italien skulle føde 3,8 barn. Antager vi at fertiliteten blandt kvindelige "gammeldanske" fortsat er 1,38 som i 1983, og at de fremmede i Danmark også her føder 3,8 barn i gennemsnit pr. kvinde, samtidig med at den totale fertilitet er som officielt sidst anført 1,75 (i 2001, jf. Statistisk Årbog Tabel 50, side 62), så kan vi med et vejet gennemsnit af ligningen: 1,38*X + 3,8* (1-X)= 1,75 udregne andelen af fødende kvinder i Danmark, der er fremmede, til cirka 15,3% af alle fødende kvinder i landet. Lader vi denne andel udgøre fremmedandelen, var her pr. 1. januar 2003: 5.383.507*0,153 = 823.677 fremmede (jf. frdk02.htm ). Nu er procentandelen af kvinder i de fertile aldre større i fremmedgruppen end blandt kvindelige "gammeldanskere". Derfor er det sidst anførte fremmedantal antagelig for højt. Hvis ikke, forskydes prognosens start til november 2006 (der så bliver nutiden). Vi har så sat 4. mulighed til 800.000.

Hvor meget for højt 823.677 er, eller hvor meget 650.000 eventuelt er for lavt, kan vi ikke vide under de herskende forhold.

 

Der medtages 8 alternativer i alt for fremmede og danske. Vi forudsætter at de naturaliserede fremmede og alle deres efterkommere medregnes fra næste år af.

Først en grafisk fremstilling der viser at de fremmede kommer i flertal mellem år 2034 og 2049. Det er nu ikke gået stille af inden da; det viser al erfaring.

Derefter har vi anført en tabelløsning til prognose-alternativerne, der også indeholder det officielt valgte alternativ, bortset fra at vi medregner alle generationer af fremmede fra nu og fremover.

De Fremmedes Fødselsårgang:

 

Vi kunne et øjeblik forudsætte at de fremmede og de naturaliserede fremmede kvinder, som ovenfor beregnet. At de fremmede fødende udgør måske 15,3% af alle de fødende kvinder, så kan vi tage udgangspunkt i en fødselsårgang, der svinger lidt fra år til år, men i alt ligger på 69.000-70.000 i disse år. Se, nu føder de fremmede cirka (3,8/1,377=) 2,75 gange flere børn pr. kvinde. Det betyder at de danske og de fremmede føder børn som 1:2,75 i forhold til danskerne. D.v.s. de fremmede kvinder besøger fødeklinikken cirka tre gange så ofte som danske kvinder i gennemsnit i den fertile periode.
Torsdag 24. april skrev Mette Ebdrup i artiklen "Fødegange har behov for udlændinge- politik" i tidsskriftet Dagens Medicin om fødeafdelingen på Skejby Sygehus "På afdelingen, som tager sig af knap 5000 fødsler om året, er omkring en fjerdedel af de fødende kvinder med udenlandske rødder".

 

Hvis vi som Danmarks Statistik (i 1998) med megen præcision, antog at de fremmede har en fertilitet på 3,248, og vi reducerer danskerfertiliteten (som ikke opgøres) hen i retning af det italienske niveau, til f.eks. 1,25, og den samlede fertilitet fortsat er den officielt meddelte fra Danmarks Statistik i 1998, 1,8, bliver fremmedandelen blandt de fødende 27,5%. Som vi skal se nedenfor har de fremmede antagelig kun 8-10% af befolkningsgruppen i pensionistaldrene, hvor dødeligheden vokser en hel del. Det betyder en meget lav samlet absolut dødelighed (i antal) i fremmedgruppen. Med en fortsat indvandring af fortrinsvis unge og yngre individer er der ingen udsigt til, at den procentvise årlige nettotilvækst vil falde, snarere tværtimod.

 

Nettotilvækst:

Ved at ændre prognoseforudsætningen, en nettotilvækst som følge af fødsler, fra 4% til 5% pr. år blandt de fremmede, sker den første skæring mellem kurverne for de fremmede og for danske cirka fire år tidligere og den sidste skæring sker seks år tidligere, i henholdsvis år 2029 og 2043.

Forestillede man sig at tilstrømningen udefra var blevet standset fra begyndelsen af 2003 og forblev standset fremover, ville de fremmede p.g.a. det høje fødselstal og danskernes lave, alligevel komme i flertal mellem 2040 og 2063, når vi bygger på en nettotilvækst p.g.a. fødsler på 4% pr. år. Dette vises i andet diagram nedenfor byggende på en annuitetstabel, der ikke er medtaget her.

 

5. mulighed

De fremmede bidrager med 60.000 pensionister her inden længe, ifølge Rockwool-fonden (medio november 2002). For 12 år siden udgjorde pensionisterne blandt de fremmede 4-5% af det samlede antal fremmede. Nu ser det noget anderledes ud, for ældre bliver de her i landet, og ældreandelen vokser når de ikke rejser hjem, selvom der fortsat er forholdsvis flest unge/yngre blandt de indrejste, og også i gruppen som helhed. På sin vis er det jo heldigt: For ellers ville her have været 1,2-1,5 mill. (= fra 60.000/0,05 til 60.000/0,04) fremmede i landet. Pensionistandelen blandt danskerne er omkring 20%. Nu er det sådan, at de fremmede fortsat har en langt mindre andel i folkepensionsaldrene end danskerne. Skal vi sige 7%, 8% eller 10%, måske? Som befolkningsregn-skabet henligger berettes om officiel 6%, men her er medregnes ikke massenaturalisationer gennem årene og børn af de naturaliserede. Så skal vi bare gange de 60.000 med 14,3 (=100/7) eller, med 12½ (=100/8) eller med 10, og det er jo ikke så svært, for at vide hvor mange fremmede her er (857.143, 750.000 eller 600.000). Der er så afgjort intet besynderligt i vore cirka-beregninger, for en meget stor del af de fremmede figurerer ikke i opgørelserne som sådanne. De kaldes danskere eller nydanskere, uden at vi har kunnet få sidstnævnte begreb defineret, og kategorien opgøres heller ikke.  

Se den grafiske fremstilling (kurvetegningen) af prognosen

Figur 2 viser alternativet, hvor indvandringen forudsættes
standset fra 2003. Tryk tilbage eller back, når du er færdig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prognose for fremmede og danske under alternative

 

udseender af status (Figur 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fremmede en nettotilvækst

 

 

 

 

 

byggende på 13.000 pr. år  og 4%

 

 

 

 

 

nettotilvækst fra fødsler pr. år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danskere tilbage 0,7% pr. år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År

Serie1

Serie2

Serie 3

Serie 4

Serie 5

Serie 6

Serie 7

Serie 8

2003

317343

650000

800000

850000

5062018

4733307

4583307

4444579

1

343037

689000

845000

897000

5026584

4700174

4551224

4413467

2

369758

729560

891800

945880

4991398

4667273

4519365

4382573

3

397549

771742

940472

996715

4956458

4634602

4487730

4351895

4

426450

815612

991091

1049584

4921763

4602160

4456316

4321431

5

456508

861237

1043735

1104567

4887310

4569944

4425121

4291181

6

487769

908686

1098484

1161750

4853099

4537955

4394146

4261143

7

520280

958033

1155423

1221220

4819128

4506189

4363387

4231315

8

554091

1009355

1214640

1283069

4785394

4474646

4332843

4201696

9

589254

1062729

1276226

1347391

4751896

4443323

4302513

4172284

10

625825

1118238

1340275

1414287

4718633

4412220

4272395

4143078

11

663858

1175968

1406886

1483859

4685602

4381334

4242489

4114077

12

703412

1236006

1476161

1556213

4652803

4350665

4212791

4085278

13

744548

1298447

1548208

1631461

4620233

4320210

4183302

4056681

14

787330

1363385

1623136

1709720

4587892

4289969

4154019

4028284

15

831823

1430920

1701061

1791109

4555777

4259939

4124940

4000086

16

878096

1501157

1782104

1875753

4523886

4230120

4096066

3972086

17

926220

1574203

1866388

1963783

4492219

4200509

4067393

3944281

18

976269

1650171

1954044

2055334

4460773

4171105

4038922

3916671

19

1028320

1729178

2045205

2150548

4429548

4141907

4010649

3889254

20

1082453

1811345

2140014

2249570

4398541

4112914

3982575

3862030

21

1138751

1896799

2238614

2352552

4367751

4084124

3954697

3834995

22

1197301

1985671

2341159

2459655

4337177

4055535

3927014

3808150

23

1258193

2078098

2447805

2571041

4306817

4027146

3899525

3781493

24

1321520

2174222

2558717

2686882

4276669

3998956

3872228

3755023

25

1387381

2274190

2674066

2807358

4246732

3970963

3845122

3728738

26

1455877

2378158

2794029

2932652

4217005

3943167

3818206

3702637

27

1527112

2486284

2918790

3062958

4187486

3915565

3791479

3676718

28

1601196

2598736

3048541

3198476

4158174

3888156

3764939

3650981

29

1678244

2715685

3183483

3339415

4129067

3860938

3738584

3625424

30

1758374

2837313

3323822

3485992

4100163

3833912

3712414

3600046

31

1841709

2963805

3469775

3638432

4071462

3807075

3686427

3574846

32

1928377

3095357

3621566

3796969

4042962

3780425

3660622

3549822

33

2018512

3232172

3779429

3961848

4014661

3753962

3634998

3524973

34

2112253

3374458

3943606

4133322

3986558

3727684

3609553

3500298

35

2209743

3522437

4114350

4311655

3958653

3701590

3584286

3475796

36

2311132

3676334

4291924

4497121

3930942

3675679

3559196

3451466

37

2416578

3836388

4476601

4690006

3903425

3649950

3534282

3427306

38

2526241

4002843

4668665

4890606

3876101

3624400

3509542

3403314

39

2640290

4175957

4868412

5099230

3848969

3599029

3484975

3379491

40

2758902

4355995

5076148

5316199

3822026

3573836

3460580

3355835

41

2882258

4543235

5292194

5541847

3795272

3548819

3436356

3332344

42

3010548

4737964

5516882

5776521

3768705

3523977

3412301

3309018

43

3143970

4940483

5750557

6020582

3742324

3499310

3388415

3285854

44

3282729

5151102

5993579

6274405

3716128

3474814

3364696

3262853

45

3427038

5370146

6246323

6538381

3690115

3450491

3341144

3240013

46

3577120

5597952

6509176

6812917

3664284

3426337

3317756

3217333

47

3733205

5834870

6782543

7098433

3638634

3402353

3294531

3194812

48

3895533

6081265

7066844

7395371

3613163

3378536

3271470

3172448

49

4064354

6337516

7362518

7704186

3587871

3354887

3248569

3150241

50

4239928

6604016

7670019

8025353

3562756

3331402

3225829

3128190

51

4422525

6881177

7989820

8359367

3537817

3308083

3203248

3106292

52

4612426

7169424

8322412

8706742

3513052

3284926

3180826

3084548

53

4809924

7469201

8668309

9068011

3488461

3261932

3158560

3062956

54

5015320

7780969

9028041

9443732

3464042

3239098

3136450

3041516

55

5228933

8105208

9402163

9834481

3439793

3216424

3114495

3020225

56

5451091

8442416

9791249

10240860

3415715

3193909

3092693

2999083

57

5682134

8793113

10195899

10663495

3391805

3171552

3071045

2978090

58

5922420

9157837

10616735

11103035

3368062

3149351

3049547

2957243

59

6172316

9537151

11054405

11560156

3344486

3127306

3028200

2936543

60

6432209

9931637

11509581

12035562

3321074

3105415

3007003

2915987

61

6702497

10341902

11982964

12529985

3297827

3083677

2985954

2895575

62

6983597

10768578

12475283

13044184

3274742

3062091

2965052

2875306

63

7275941

11212321

12987294

13578951

3251819

3040656

2944297

2855179

64

7579979

11673814

13519786

14135110

3229056

3019372

2923687

2835192

65

7896178

12153767

14073577

14713514

3206453

2998236

2903221

2815346

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status-gennemgang pr. 1 januar 2003

Integrationsministeriet kan ikke opgøre antallet af naturalisationer

Hvad koster indvandringen Danmark og danskerne