Information om Danmark

 

 

Kriminalitets-beskrivelse misbruges,

men af hvem ?

Berlingske Tidendes journalist bragte interessant artikel om indvandrer-vold 5. juli 2003
http://www.berlingske.dk/indland/artikel:aid%3D337712/
Sort ungdom var titlen
Af Olav Hergel

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
9. juli bragtes følgende læserbrev i Berlingske Tidende
"Unge indvandrere skaber frygt"
Af Steen Raaschou

En tak til Olaf Hergel for hans to  foruroligende artikler d. 5.7 om unge indvandreres kriminalitet.  Det uhyggelige konfliktpotentiale der ligger gemt her, det latente had som sås i fuldt flor på Char-lottenlund Fort, giver virkelig bange anelser for fremtiden.

"Af frygt for at de kan misbruges, er det ikke tilladt politiet at
offentliggøre præcise tal på overkriminaliteten" - skriver Hergel, men også DR-nyheder samme dag.  Stop en halv, det er vist noget nyt i Danmark at statistik skønnes "for farlig" i ukyndige hænder. Det minder betænkeligt om den sminkeproces der foregår i Brottsförebyggande Rådet i Sverige. Hvem har skønnet at vi ikke kan tåle disse tal ? Politidirektøren ? Justitsministeren ?  Kunne man bede Olaf Hergel forske lidt nærmere i det til næste artikel.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Information om Danmarks kommentar:
Ja, hvem mon misbruger saglige korrekte oplysninger om krimi-naliteten, og kan man overhovedet det?

Formanden for Det Kriminalpræventive Råd (svarende til det
Brottsförebyggande Rådet i Sverige som Steen Raaschou hen-viser til) professor Eva Smidt har gjort det i nogle år. Eva Smidt lod en studentermedarbejder bearbejde råmaterialet fra Rigspoli-tichefen, som vi må gå ud fra ikke foretager TVIVLSOMME, end-sige ukyndige eller racistisk motiverede registreringer af de en-kelte gerningsmænd eller deres kriminelle gerninger inden for de forskellige gerningskategorier.

Eva Smidt er én af flere, der ofte kommer på TV og præsenterer beskrivelser af kriminaliteten. De fleste af medie-eksperter er netop for ret nylig blevet udstyret med professor-embede efter de mange tilsynekomster på skærmen.

Vi hævdede bl.a. at en etnisk opdelt kriminalitetsbeskrivelse må bygge på de etniske gruppers indbyrdes størrelsesforhold, som noget ganske centralt og helt grundlæggende. Eksempel: "Om der er begået 33 voldtægter på Fyn, så er det ikke uvæsentligt at få oplyst, om de er blevet begået af én person, om de alle er begået af danskere eller de 31 er begået af indvandrere". Er det sidste tilfældet er det ikke ganske uvedkommende at sammenligne fordelingen af voldtægter med de tilsvarende befolkningsgruppers indbyrdes størrelsesforhold; det er vist indlysende for et barn på omkring 12 år.

Eva Smidt derimod beordrede grupperne sammenblandet, idet hun opererede med f.eks. en gruppes kriminalitetet i forhold til helheden - altså os alle.

Her mente vi sikkert at kunne fastslå, at så ville kriminaliteten på papiret falde, desto flere der kom hertil, også selvom kriminalite-ten i virkeligheden udførtes af de enkelte som hidtil og suppleret af stadig flere og flere nytilkomne. Ja, kriminaliteten kunne endog stige blandt de tilkomne, vel at mærke uden at den den fejlagtige metode ville vise faldende kriminaltet.

Vi har derfor måttet rette disse officielle fortegninger af virkelighe-den. Se bl.a. : http://www.lilliput-information.com/economics/krim/krim.html

Der var besyndeligt nok også nogle svenskere, der havde svært ved at forstå beskrivelserne, når de så på svenske forhold og det offentligt berettede om kriminaliteten.

Vi gjorde os umage med at rette det officielle befolkningsgrundlag. Havde vi ikke gjort det, kunne vi inden for visse grupper konstatere overkriminalitet med en faktor 15-18, og det mente vi nok ville have en tendens "af den her slags læseren ved nok". Og der skulle vi jo ikke hen. Vi skulle kende virkeligheden og derfor væk fra netop løgnen.

Vi var bare så uheldige, at de ledende havde flere modsat rettede hensyn at tage: Var der få fremmede, var de meget kriminelle, var der flere fremmede var de knap så kriminelle. Nu havde de jo tudet os ørerne fulde med, hvor få der var her. Ergo, var de alt, alt for kriminelle...hvis de kriminelle gerninger var udført af de respektive grupper. Og det hævdede Rigspolitichefen. Det var svært for løgnen.

Det koksede altså for de ledende, ja, så meget, at de måtte opgive at beskrive kriminaliteten blandt de fremmede i Danmark i henved 4 år i begyndelsen af 1990-erne.

Vi har gennemgået alt i detaljer på:
Kriminaliteten i Danmark

Det oven for anførte er i sandhed misbruget, der skal henvises til, ellers er det svært at forestille sig, hvorledes Rigspolitiets kolde registreringer kan misbruges.

 

cand.oecon. Ebbe Vig